آتنبورو می گوید مردم “سیاره کامل” ما را نابود می کنند


نیروهای طبیعی قدرتمندی در سیاره ما و ما منظومه شمسی ما با هم کار می کنیم تا زندگی نقطه آبی کمرنگ و شکننده خود را مجسمه سازی و حفظ کنیم.

یک سری جدید پنج بخشی به نام Perfect Planet ، که توسط سر دیوید آتنبورو افسانه ای روایت می شود ، چگونگی همکاری این نیروهای طبیعی برای ایجاد زندگی را بررسی می کند – و اینکه چگونه یک نیروی پنجم ، انسان ها ، با کمال سرعت این کمال را از بین می برد.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*