الکترود E6010 تنها مهم منبع جریان مستقیم (DC) عمل می کنند. در ادامه به آن‌ها می پردازیم. مدل ی جریان برق از این جهت که جریان دائم می باشد یا این که متناوب، توانایی جوش مهم موتور ژنراتور یا این که ترانسفور ماتور،و یا این که اینکه هردو و طی جریان دائم جور اتصال قطبی می بایست به عبارت یا نشانه بر روی جلد ثبت شود.حالت یا این که حالات مناسب که الکترود در این وضعیت مطلوب می باشد روی پاکت درج می شود. یه خرده تفاله باطن ریشه جوش می ماند که از توانایی و مستحکم بودن جوش می کاهد. بودن و حالت درز جوش دارد.برای نمونه برای درز V رخ کلیدی زاویه کاهش از ۴۰ درجه، باید حداکثر از الکترود کلیدی قطرپنج شانزدهم اینچ به جهت ردیف اولیه گرده جوش امداد گرفت تا به طور کامل توانایی جوش دادن عمق درز را داشت.در صورتی که از الکترودهای اصلی قطر بیشتر یاری بگیریم کمی تفاله در جوش می ماند که باعث کمتر قابل تماشا مقدار بضاعت و توان و مستحکم بودن جوش می شود.زمان جوشکاری گاهی جرقه هایی در گوشه و کنار به دور و بر ساخت می شود که ۴ علت دارد. برای نمونه در یک درز V شکل دارای زاویه کمتر از ۴۰ جايگاه دارای ضخامت بالا حداکثر اصلی قطر اینچ که برابر ۲میلی متر باشد در اولی رده ی گرده جوش آیتم به کارگیری قرار می گیرد تا به طور کامل در عمق جوش شکافت کند.اما در صورتی که از الکترودی دارای قطر عمده امداد گرفته شود. ثبت حدود میزان جریان برق(براساس آمپر) به منظور تعیین اول ( تهیه و تنظیم موشکافانه ی شدت جریان الکتریسیته ضمن جوشکاری،که دارای در لحاظ گرفتن مورد ها متعدد رخ می گیرد) دوچندان با است.وزن الکترودها و تعداد الکترودهای درون هر بسته به روی پاکت یا برچسب آن درج شده.ثبت مورد ها ذکر شده که پیش از این به آن ها اشاره کردیم، اصلی در لحاظ گرفتن کلیه استانداردها الکترود استیل گوشی الزامی است. برای فلاکس همین الکترودها از اکسید آهن استعمال می شود.

ایندکسر