کاربرد آن زمانی که هرگاه دمای سیستم خیلی نباشد، به کارگیری از آن در سیستمهای هیدرولیک مناسب خواهد بود. سیستمهای پنوماتیک به طور معمول در رنج فشارهای کاری پایینتر آیتم به کار گیری قرار میگیرند. و دیدنی میباشد که به جهت تست این که بدانند بدنه هواپیما سوراخ نشده باشد فشار باد را بین جداره های بدنه قرار ارائه می کنند در صورتی افت فشار داشتیم می فهمیم که جای از بدنه سوراخ است. عملگرهای آخری در سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک در اکثر زمان ها موردها همان جکها و موتورهای هیدرولیک یا پنوماتیکی هستند که بهواسطه اقتدار هیدرولیک و پنوماتیک، کاری را در سیستم تعمیر فشار شکن هیدرولیک انجام میدهند. بهعنوان نمونه در یک دستگاه بالابر هیدرولیک، عملگر سیستم به عبارتی جک هیدرولیک هست که به کابین متصل می‌شود و آن را حرکت میدهد؛ یا در یک دستگاه پرس ظروف که اهمیت سیستم پنوماتیک فعالیت میکند، عملگر سیستم همان جکهای پنوماتیکی هستند که قالب سنبه را حرکت میدهند و بالا و زیر می برند تا عملیات پرس و شکلدهی ظروف انجام شود. بهعنوان مثال، درصورتیکه فرض نماییم طول کورس بالابر هیدرولیک که در بالا گفتیم، مثلاً ۴ متر باشد، در ارتفاعهای ۱ متری و ۲ متری و ۳ متری نیز میتوانیم یک نقطه توقف برای بالابر تعیین نماییم تا اصلی رسیدن به همین نقاط، کابین بالابر هیدرولیک دقیقاً در نقطه تعیینشده توقف کند. تفسیر این که درصورتیکه بهجای جک هیدرولیک در نمونه بالابر از جک پنوماتیک خیالی بتوانیم استعمال کنیم، موقعیتهای ۱ متری و ۲ متری و ۳ متری را نمیتوان دقیقاً تعیین کرد؛ چون مشخص نیست که جک پنوماتیک خیالی ما بتواند دقیقاً در نقاط تعیینشده توقف کند و چهبسا از نقطه تعیینشده عبور کند! ولی در آیتم جکهای پنوماتیک، نمیتوان همین کار را انجام داد؛ چون به دلیل تراکمپذیر بودن هوا، حرکت جک پنوماتیک معمولا همراه دارای نوسان و بریدهبریده حرکت نمودن می باشد و توقف آن هم اساسی مقداری تأخیر انجام خواهد شد. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم تنظیم فشار شکن هیدرولیک لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر