اشیا made ساخته دست بشر اکنون از همه موجودات روی زمین فراتر رفته اندتمام سرسبزی زیبای آمازون. هر ماهی در اقیانوس آرام. هر میکروب زیر پا. دیگر هر فیل در دشت ، هر گل ، قارچ و میوه ای در مزارع پرواز می کند بیش از مقدار عظیم چیزهای ساخته شده توسط انسان نیست.

برآورد مجموع جرم مواد انسانی نشان می دهد که 2020 سالی است که در آن از وزن خشک ترکیبی هر موجود زنده روی زمین پیشی گرفته ایم.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*