دریچه تهیه هوا فن کویل یکی از از اشکال روزنه ها می باشد که اهمیت اشکال متمایز است و اصلی اعتنا به محیطی که در آن به کارگیری شده است از بعدها و رخ های مختلف آن استعمال خواهد شد. کلیدی افزایش فشار باطن بطن چپ ، پرده های روزنه میترال به داخل دهلیز چپ فشار داده می شوند که ممکن هست منجر نشت مقداراندکی خون شود . کاهش در مقدار تحرک یا این که ناتوانی در انجام فعالیتهای عادی که نیاز به فشار ملایم محاسبه دریچه خطی دارد. نکته مهمی که می بایست به خاطر داشته باشید آن است که اغلب کسانی که به تنگی روزنه آئورت دچار هستند، هیچ گونه علامت ها قابل مشاهدهای را تجربه نمیکنند، تا هنگامی که همین روزنه به قدری تنگ شود که مقدار خونی که از آن جریان پیدا میکند، به طور قابل ملاحظهای کاهش یابد. نکته بسیار مهمی که واجب میباشد در اینجا ذکر شود آن است که فرد مبتلا به تنگی دریچه آئورت ممکن می باشد هیچ گونه علائمی نداشته باشد، ولی در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کاهش پیدا کرده و یا دچار ضعف شدید و غش شده است، ضروری است به پزشک معالج مراقب سلامت مراجعه کند تا احتمال بروز نارسایی قلبی در او آیتم باز‌نگری قرار گیرد. بر روی این بیماران آزمون اکوکاردیوگرافی به صورت دورهای و در فواصل زمانی که بر اساس شدت عارضه گزینش میشود، انجام میگیرد تا شرایط قلب و کارایی دریچههای آن به طور همیشگی پایین حیث قرار داشته باشد. اکوکاردیوگرافی بهترین نحوه برای محاسبه شدت تنگی روزنه آئورت (از شیوه اندازهگیری دهانه روزنه آئورت) و کارایی بطن چپ قلب است. در صورتی که نتایج آزمون ورزش، غیر طبیعی باشد و یا بیمار علامت ها خاصی را نشان دهد، به طور معمول اضطراری میباشد که یک آزمایش آنژیوگرافی (یا کاتترگذاری قلبی) نیز بر روی بیمار انجام شود تا در صورت ابتلاء به بیماری سرخرگهای کرونری، بتوان آن را تشخیص داد. دیواره کلفت شده بطن قلب فضای بیشتری را در گوشه و کنار پایینی قلب اشغال می‌نماید و به همین ترتیب جای کمتری برای خون باقی می‌ماند و خون به اندازه برای تمام تن نمیتواند تأمین شود، در نتیجه شخص بیمار به نارسایی قلبی در گیر میشود. در سرانجام قلب باید حساس شدت بیشتری کار کند تا بتواند خون کافی را از این روزنه کوچک عبور بدهد. همچنین، دکتر معالج شما ریه شما را معاینه خواهد کرد تا احتقان ریوی را تحلیل کند. روند اول معالجه همین عارضه می تواند شامل کمک به متوقف کردن یا این که کند نمودن فرآیند پیشرفت عارضه باشد. دکتر معالج ممکن است در شکل شدت رجوع روزنه میترال، چه مهم علامتها یا این که سوای آن، درمان جراحی را سفارش کند.

ایندکسر