ایالات متحده می تواند تا سال 2050 به کربن “صفر خالص” برسد. نحوه کار در اینجا آمده است.

[ad_1]

براساس مطالعه جدید دانشگاه پرینستون ، ایالات متحده می تواند تولید کربن را تا اواسط قرن 21 به صفر برساند.در چنین سناریوی “صفر خالص” ، تولید کربن ایالات متحده برابر یا کمتر از کربن خارج شده از جو است. سرزمین آمریکا.

اما برای رسیدن به آنجا ، کشور باید اکنون شروع کند.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir