سیستم گزارش دهی و اطلاع رسانی آنی به کارشناس در دست گرفتن عفونت بیمارستان و متخصص جنگ اهمیت بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان وجود داشته باشد و بوسیله مجموعه مدیریتی بیمارستان از شیوه تماشا و بررسی سامانهها و روشهای موجود مورد نظارت قرار گیرد. همینطور باید گروه نظارتی ستاد معاونت درمان در دانشگاهها تشکیل و چک کلیه بیمارستانها بر مبنا بررسی لیست پیوست به شکل روزانه باز‌نگری و نکته ها قابل بهبود را پیگیری کنند. نائب رئیس معالجه تصریح کرد: بیمارستانها باید بر مبنا دیتاها ثبت شده سامانه آواب (آمار و داده ها بیمارستانی) در بازههای هنگامی مشخص، دیتاها بیمارپذیری و شرایط اپیدمیولوژی بیماری و تعداد پذیرش در دورههای بروز بیماری، فضا، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز را برآورد و در کمیته مدیر بحران بیمارستان مطرح و تصویب کرده و به معاونت معالجه دانشگاهها ارسال کنند. وی تصریح کرد: در رخ ارتقا ضریب اشغال بیش از ۵۰ درصد تختهای بستری معمولی و بیش از ۶۰ % تختهای ویژه توسط بیماران کووید ۱۹ اساسی هماهنگی و تأیید معاونت درمان دانشگاهها و طرح و تصویب در هیئت رئیسه دانش گاه پذیرش بیماران تجهیزات طبابت ریحان طب فاراد الکتیو لغو میشود. کریمی اظهار داشت: در تراز بیمارستان باید فرد یا افرادی مسلط به کارها آمار در کلیه روز ها هفته (شامل روزهای تعطیل) برای ورود داده ها و آمارهای موردنیاز وزارت تعیین شده باشند و روزمره آمار مراجعین (سرپایی و بستری و به تفکیک سنی) شاخص مدت روزگار اقامت بیماران در بخشهای عادی و ویژه، بیماران ترخیصی، پیگیری بیماران پس از ترخیص، آمار پرسنل دچار (شاخص ابتلای پرسنل)، آمار فوت، میزان عفونتها، نیازهای دارویی، تاسیساتی، اکسیژن و بقیه دیتاها موردنیاز را اصلی هماهنگی ستاد دانشگاهها در سامانههای مربوطه دارای مسئولیت، ارزیابی و تأیید مدیر بیمارستان انجام دهند. کریمی افزود: تریاژ بیماران حیاتی علامتها حاد تنفسی ترجیحاً در کلینیکهای تنفسی انجام شود و در شکل عدم تفکیک فضای کلینیک تنفسی از فضای اورژانس بیمارستان، فضای تریاژ و یا این که خیمه (سازه غیر ثابت) به جهت ارزیابی بیماران مشکوک و محتمل به یار ترسیم خط سیر بیماران از واحد تریاژ تا فضای انتظار و اتاق آنالیز ویژه این بیماران در حیث گرفته شود. در مراحل انجام کار، بررسی های کارشناسانه انجام شده و گزارش کارشناسی در کمیته منحصر به فرد مطرح می گردد. وی افزود: تیمهای نظارتی، تیم تنفسی و تیم رئیس تخت بایستی سازماندهی شود و هماهنگیهای ضروری را به جهت چک کردن بر پذیرش و ترخیص بیماران را انجام دهند. کلینیکهای تنفسی و واحدهای بستری اولیه وابسته به بیمارستان میبایست سازماندهی شوند. به منظور اطمینان از تأمین اکسیژن بیمارستانی تیمی متشکل از متخصص تجهیزات پزشکی، متخصص دفتر کار فنی و متخصص چک کردن و ارزشیابی از حوزههای ستادی دانش گاه اصلی حکم ویژه مدیر کالج به رخ دائمی به تمامی بیمارستانهای تابعه مراجعه نموده و از طرز اکسیژن رسانی بیمارستان مشاهده و فرم اطلاعاتی سیستم اکسیژن درمانی بیمارستان را تکمیل میکنند. نائب رئیس درمان وزارت بهداشت گفت: اضطراری می باشد بر نحوه اکسیژن درمانی بر پایه پروتکل مربوطه می بایست تحلیل شود. ماده93ـ اصلی توجه به تبصره 5 ماده13 الحاقی 1367/01/23 که مقرر میدارد «فعالیت اشخاص مؤسسات و نمایندگیهای موسسات دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی مشمول آییننامهای خواهد بود که حداکثر کاسه مدت سه ماه تهیه و به ثبت وزیر بهداشت، درمان و تدریس طبی برسد» و در راستای صیانت از تندرست مردم، حمایت از حقوق بیماران، حقوق حرفهای شاغلین حوزه تجهیزات پزشکی و به منظور پیشگیری از تخلفات، تکرار آن و یکسانسازی طرز برخورد با تخلفات احتمالی افراد حقیقی و حقوقی راستا تجهیزات پزشکی، اداره کل می تواند ضمن رسیدگی به شکایات حساس تولید محرومیتهای بازدارنده و تأمینی به تفسیر مواد آینده اهمیت متخلف برخورد نماید.

ایندکسر