اين فرآيند شامل سيستم بيولوژيكي حساس پرورش معلق، واحد كلرزني و واحد تصفیه فاضلاب فیزیکی لجن ميباشد. عمومي ترين نحوه تصفيه بيولوژيكي در سيستم هاي پكيج براي دبي هاي در رنج 001/0 تـا 2/0 ميليـون گـالن در روز (8/3 تا760 مترمكعب در روز) نحوه فرآيند لجن فعال هوازي است.به علاوه اينكه به کارگیری از سيستم هاي مختلف هيبريـدي شـامل هر دو فرآيند هوازي و بي هوازي نيز بسط يافته است. حیاتی دقت به نامشخص بودن تمامي شرايط بهره برداري در عمل، توصيه مي شود كه ميزان جريان سرريز شونده در پيك ساعتي دبي به مقدار 600 تا 800 گالن در هر فوت مربع در روز ( 24 تا 33 متر مكعب در هر متر مربع در روز) محدود شود. لجن خروجی از هاضم که اینک تثبیت شده جهت آبگیری و دفع به واحد بعدی ارسال می شود. به مراد رجوع لجن فاضلاب بـه واحد هوادهي مي بايست راهكار مناسبي ايجاد گردد. فرآيند هوادهي گسترده فرآيند هوادهي گسترده (Aeration Extended )از گزاره پركاربردترين اصلاحات فرآيند لجن فعال مي باشـد كـه بـراي تصـفيه فاضلاب بهداشتي جوامع كوچك تا میانگین و فاضلاب هاي صنعتي كاربرد دارد. فرق اين طریق حیاتی لجن فعال متعارف حذف مخزن ته نشيني اوليه و افزايش حجم مخزن هوادهي مي باشد. جريان در در آغاز از آشغالگير عبور كرده و آنگاه به تانكهاي آنوكسيك و هوادهي پیامبر ميشود پس از حذف قسمت اعظم توشه آلي و ازت پساب به مخزن ته نشيني هدايت ميشود. به علت بالا بودن سن لجن و نسبت M/F پايين، لجن بسيار كمتري توليد مي شود چون در اين فرآيند حجم مخزن هوادهي بزرگتر مي شود، تغييرات و نوسانات كيفيت فاضـلاب ورودي تـأثير كمتـري بـر روي سيستم داشته و مقاومت سيستم نسبت به اين تغييرات بيشتر خواهد بود. در اين سيستم فاضلاب ورودي بـه همـراه لجـن برگشـتي بـه مـدت طولاني هوادهي ميشوند سيستم در فاز خویش تخريبي از منحني پرورش ميكروارگانيسمها بهره برداري ميشود و لجن حاصله نيـاز به هاضمهاي لجن نداشته و ميتواند مستقيماً به واحد آبگيري لجن انتقال يابد. تصفیه فاضلاب مراحل تبدیل پسابی که دیگر نیازی به مصرف آن نمیباشد یا این که دیگر به جهت به کارگیری مطلوب نیست، به آب شیرین است. در کل این تحولات اکسیژن به جهت تنفس موجودات زنده و همچنین بقیه تغییرات و تبدیلات شیمیایی دیگر و به منظور تثبیت مواد کربنی و سولفوری بصورت کربناتها و سولفات ها لازم است. پاسخ : باکتریهای هوازی دیگر قادر به ادامه حیات و به کارگیری از مواد غذائی نخواهند بود . کلیه این مواد از رستوران، کافه، آشپزخانه، اتاق رختشویی، سالن بدنسازی، حمام ها و سرویس های بهداشتی هتل ها خارج و به فاضلاب وارد میشوند.

ایندکسر