اما اگر اصرار بر یگانه بودن ماده فوق شود، میتوان نماینده قانونی را به دلیل سوء به کارگیری از حق استعفای خود که باعث به ضرر موکل شده است، ملزم به جبران خسارت نمود یا از قاعده غرور استفاده کرد و گفت وکیل موکل را به انجام آیتم وکالت مغرور کرده و دارای استعفا سوای اطلاعدهی موجب ضرر موکل شده، پس می بایست این زیان را جبران کند. گونه های دعاوی تصویب نظیر ابطال مدرک مالکیت معارض .اشتباهات ثبتی .ابطال رای ماده ۱۴۷.اعتراض به رای هیات تحلیل .اعتراض به تحدید حدود .اعتراض به اطلاع رسانی نوبتی . طرح دعوای خلع ید در صورتی قابلیت پذیر میباشد که خواهان مدرک قانونی مالکیت داشته باشد و اگر ملک تصویب نشده باشد صاحب باید مالکیت خویش را اثبات کند. یک عدد دیگر از ویژگیهای یک وکیل ملکی خوب همین هست که بتواند به خوبی و ماهرانه لایحه بنویسد و موارد دارای ربط حیاتی پرونده را ذکر نماید و حساس تسلط به پرونده ، در حضور حاکم به رخ عالی از حقوق موکلش دفاع کند. همینطور موکل میتواند اعلام کند، در صورتی که امین به نماینده قانونی ضم شده، موکل میتواند مقرر دارااست که وی مهم نظر امین به وکالت فعالیت کند. در چنین حالتی راهن بایستی برعلیه مرتهن اقامه دعوای الزام به فک رهن کند. یک عدد از فرآیند اهمیت ابطال سند قانونی احراز هویت درخواست کننده می باشد ,در همین تراز علاوه بر این‌که متقاضی باید اسکن برابر اصل تمام مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، باز‌نگری و تطبیق آن ها اساسی مشخصات متقاضی نیز باید به وسیله کارشناس انجام شود. رهن عقدی می باشد که به موجب آن مرهون مالی را به جهت وثیقه به داین میدهد. نکته اصلی در همین گزینه این هست که در چنین شرایطی ید مرتهن از وضعیت امانی به ضمانی تبدیل می شود و راهن هم میتواند دادخواستی ذیل عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت المثل ایام عدم فک رهن تهیه کند. هر یک از شرکاء می تواند به دادگاه پارسا مراجعه کند و به جهت فروش ملک مشاع خواهش دهد. نخستین این‌که خود شرکا اصلی تراضی و توافق ملک را در بین خود تقسیم نمایند شیوه دوم این میباشد که یکی از از شرکا که رغبت به تقسیم دارااست دیگران را ناچار به تقسیم وکیل مبنا یک در کرج کند. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بیشتر در مورد وکیل دارای سابقه در کرج لطفا به تماشا از وب تارنما ما.

ایندکسر