چراغ راهنمایی که او طراحی کرده بود دارای سه فانوس به رنگ های قرمز، نارنجی و سبز بود و در یک عدد از تقاطع های شهر دیترویت کارگزاری شد و اساسی پیروزی بسیاری روبرو شد به همین جهت در کاهش از یک سال 15 تقاطع این شهر به همین چراغ هدایت مجهز شد و از آن زمان به آنگاه به ادله کاربردی بودن به شکل گسترده ای آیتم به کارگیری قرار گرفت تا جایی که امروزه چراغ هدایت یکی از از حیاتی ترین وسایل در تجهیزات ترافیکی می باشد. اتومبیلهای مدرسه های فقط در مواقع سوار و پیاده کردن شاگردان حق استفاده از علایم بصری ذکر شده در ماده ۵۲ را دارند. کارگزاشتن هر جور علایم (جز علامت کانون جهانگردی و آن چه در این آییننامه پیشبینی شده) و پلاکهای متفرقه و پرچم و همچنین الصاق هر جور اطلاع رسانی و نوشته و عکس و تایپ کردن عبارات و رسم نقوش روی شیشه یا بدنه، درون یا خارج وسایل نقلیه بدون اذن شهربانی ممنوع است. سوار شدن و سوار نمودن اشخاص روی گلگیر یا این که رکاب یا محل دیگری در قسمت خارجی وسایل نقلیه ممنوع است. هر کس که مسئول حرکت دادن و جهت دهی حیوانات است می بایست علایم راهنمایی و رانندگی و آن نصیب از مقررات همین آییننامه را که به وی مربوط میشود، در راههای عکس مثال پرسش ها دین نامه اصلی عمومی رعایت نماید. هیچ کس حق ندارد وسیلهی نقلیهای را که وابسته به او نمی باشد یا این که راننده آن نمی باشد سوای اذن کسی که آن را در اختیار دارد از محل خویش حرکت دهد یا این که مهم آن رانندگی کند مگر مأموران انتظامی آن نیز در حدود مقررات و وظایف قانونی. هیچ کس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفشهای چرخدار یا این که سهچرخههای بدون رکاب یا اتومبیل های اسباببازی هست به وسایل نقلیهی در اکنون حرکت تکیه کند و آنها را وسیلهی حرکت خویش یا حرکت وسیلهای که بر آن سوار است قرار دهد. رانندگان وسایل نقلیه زمان عبور از معابر و گذرگاههای تنگ یا پرجمعیت و یا در مواردی که بیشتر از ۵۰ متر درمقابل آنان مرئی وجود ندارد مکلفند آهسته حرکت کنند و در شکل احتمال وقوع اتفاق یا اخلال نظم و مزاحمت بر حسب گزینه حرکت وسیلهی نقلیه را کند یا این که آن را متوقف سازند. عبور وسایل نقلیه در پیادهرو یا از وسط دستجات ارتش یا این که مأموران انتظامی یا دانشآموزان یا تشییعکنندگان جنازهها یا سایر دستجات تشریفاتی و همچنین بوق زدن در همین قبیل مورد ها مجاز نیست. زمانی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اهمیت نمونه پرسش ها ایین نامه درایو وب وبسایت خود باشید.

ایندکسر