دریچه مشاهده حرفه کویل معمولی با دو گونه وزنهای و لولایی اهمیت قفل زیمنس تولید میگردد. پس از طراحی و مونتاژ فریم روزنه حرفه کویل نوبت به طراحی و ایجاد درب دریچه حرفه کویل آهنیِ معمولی لولایی می رسد. همین روزنه ها را میتوان به شکل وزنه ای لولایی، بی آلایش و شیار دار ساخت. به جهت بازدید و تعمیر حرفه کویلهایی که مکش و تامینِ هوای سیستم برگشت از طریق داکتی که به فضای گوشه و کنار مرتبط است، نیازی به ساخت منفذ بر روی درب دریچه مشاهده رشته کویل وجود ندارد و درب روزنه بصورت ورق معمولی و بدون شیار ساخته میشود. دریچه مشاهده رشته کویل معمولی را می توان هم بصورت پیچ از رو و هم بصورت پیچ از داخل(پیچ مخفی)، در جای خویش کارگزاشتن نمود. پس از مهیا سازیِ چهارچوبه و ساختارِ اولیهی فریم روزنه دسترسی حرفه کویل باید نسبت بهایجاد و تعبیهی جای پیچ ها مبادرت کرد.جای پیچ ها بر روی فریم در دو قسمت امکانِ تعبیه خواهد داشت.نمای کادر دریچه دسترسی رشته کویل او‌لین جایی می باشد که می توان جای پیچ ها را بر روی آن نصیب تعبیه کرد.در این وضعیت دریچه دسترسی حرفه کویل به رخ پیچ از رو کارگزاری میگردد. این درب ها جهت دسترسی و تعمیرات دستگاه های حرفه کویل سقفی ساخته شده که به اپراتور همین قابلیت و امکان را می دهد که در رخ بروز ایراد در سیستم رشته کوئل قابلیت و امکان بازدید و تعمیر همین دستگاه سهل الوصول باشد و نکته قابل ذکر در سیستم فن کوئل همین می باشد که فن کوئل نوعی سیرکولاتور هوا در فضا می باشد که با یک فن جلوزن و یک قسمت مکش هوا است. ساخت شود. درب دریچه حرفه کویل لولایی عموماً کلیدی دو قفل زیمنسی می باشد که تعداد قفل های روزنه رشته کویل می تواند کلیدی افزایش سایزِ ابعاد دریچه می تواند عمده گردد. حتمی به توصیح میباشد تمام نمونه های روزنه مشاهده رشته کویل که ذکر شد را نیز میتوان بصورت وزنه ای و نیز بصورت لولایی اهمیت قفل ایجاد و عرضه نمود. روزنه تماشا فن کویل لولایی به وسیله قفل زیمنس بسته میشود البته دریچه مشاهده وزنهای زمان تعمیر یا تماشا فن کویل، به طور کامل از چهارچوب فریمِ دریچه انقطاع و آنگاه از بازدید مجددا در محل خویش جانمایی میشود. همین گونه از روزنه ها را نمی توانید در ظرفشویی شستشو دهید البته می توانید به شکل دستی آنگاه از باز کردن، آن را اهمیت وسایل تمیز کننده کف پاکسازی کنید. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها دوچندان بخش اعظم در مورد دریچه تماشا تحت رشته کویلی لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر