هیاتمدیره کمپانی عمران شهرهای تازه ماه پیشین مهم بنا کردن دستورالعمل واگذاری میدان مسکنمهر به مالکان، امکان بیرون نمودن زمین واحدهای مسکونیمهر از وضعیت اجاره ۹۹ساله را تصویب کرد و نوشته آن را برای باز‌نگری و صدور مجوز نهایی، به وزیر راهوشهرسازی به تیتر مدیر مجمع عمومی شرکت ارائه داد. دنیای اقتصاد: حساس تصویب هیاتمدیره شرکت عمران شهرهای نو و موافقت وزیر راهوشهرسازی، امکان فروش زمینهای ۹۹ساله به ۴۰۰ هزار صاحب و مالک مسکن مهر در ۱۸ شهرجدید مرزو بوم فراهم شد.طبق این مصوبه که فعلا فقط به جهت شهرهای جدید قابلیت اجرا دارد، در صورتی که مالکان مسکنمهر تمایل به خرید کردن زمین پایین اجاره دولت داشته باشند، عملیات انتقال مالکیت کامل- میدان و اعیان- ظرف ۶ماه اهمیت صادر شدن سند به نام متقاضی انجام میشود.مطابق دستورالعمل مصوب، قیمت اراضی مسکنمهر براساس «زمان تخصیص واحد» باید خرید و فروش زمین در گیلان کلاچای چک کردن شود. تنها به اندازه می باشد از وب سایت ما دیدن نمایید تا لیست زمین های فروشی در ترکیه را فروش زمین در خشکبیجار گیلان تحلیل کنید! به گزارش «دنیایاقتصاد»، به جهت تعمیم مصوبه «انتقال مالکیت زمینهای ۹۹ساله» از شهرهای جدید به سایر شهرها، می بایست سازمان ملی زمینومسکن تصمیمگیری کند، چراکه کمپانی عمران شهرهای نو به عنوان نهاد دولتی فقط صاحب و مالک زمینهای ۴۰۰ هزار مسکنمهر احداث شده در همین بخش ها می باشد و مابقی زمینهای ۹۹ساله، در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد. ساماندهی افزود: منابع حاصل از فروش زمینهای ۹۹ساله، ابتدا به جهت تامین بخشی از هزینههای مسکنمهر صرف می‌گردد و در نهایت برای گسترش و عمران شهرهای تازه به فعالیت گرفته خواهد شد. میتوانند اعتبارات عمرانی مورد نیاز برای احداث و اجرای طرحهای سرویس ها عمومی را از محل فروش زمین تامین کنند. هدایت درباره طرز آنالیز قیمت زمین ۹۹ساله به جهت انتقال به صاحبان همین واحدها نیز گفت: مطابق راهبرد به تصویب رسیده، ارزش زمینهای ۹۹ساله به وسیله متخصص رسمی دادگستری انتخاب می‌شود و ملاک چک کردن قیمت، «ارزش زمین در روزگار تخصیص واحد» خواهد بود به این معنا که کسانی که مثلا مسکنمهر خود را در سال۹۰ تحویل گرفتهاند، هماکنون برای چک کردن قیمت فروش زمین به آنها، قیمت سال۹۰ ملاکعمل قرار میگیرد. ماده ۲: تعیین قیمت میدان اراضی مسکنمهر با اخذ لحاظ متخصص رسمی و اهمیت لحاظ روزگار تخصیص واحد شکل میپذیرد. دولت نهم در طراحی مسکنمهر، از زمینهای ذیل مالکیت دو ارگان دولتی شامل شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین به کار گیری کرد و به جهت آنکه قیمت زمین را از قیمت تمامشده آپارتمانها حذف کند، در مقررات همین طرح حد مالکیت متقاضیان مسکنمهر را «اعیان واحدها» در لحاظ گرفت و اهمیت ممنوعیت انتقال مالکیت «عرصه واحدها» تصویب کرد: زمینهای مسکنمهر (عرصه) در مالکیت دولت باقی بماند و تا ۹۹سال به صاحبان اعیان مسکنمهر اجاره دیتا شود.

ایندکسر