دانشمندان بر این باورند که آنها انتشار رادیو از دنیای فرازمینی را کشف کرده اند

[ad_1]

این احتمال وجود دارد که دانشمندان برای اولین بار انتشارات رادیویی را از یک سیاره در مدار دور ستاره ای فراتر از خورشید ما کشف کرده باشند.

ستاره شناسان پشت این مطالعه جدید از یک تلسکوپ رادیویی در هلند برای بررسی سه ستاره مختلف که میزبان آنها شناخته شده است استفاده کردند سیارات فراخورشیدی. محققان آنچه را مشاهده می كنند با مشاهدات مشتری مقایسه می كنند ، گویا رقیق شده از منظومه ستاره ای ده ها سال نوری با ما فاصله دارد. و یک سیستم ستاره ای برجسته بود: Tau Boötes ، که حداقل شامل یک سیاره فراخورشیدی است. محققان امیدوارند اگر این کشف به تأخیر بیفتد ، می تواند دریچه ای برای درک بهتر میدانهای مغناطیسی سیارات فراخورشیدی و بنابراین سیارات فراخورشیدی باشد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir