در هر ساختمان سازه به عوارض مختلف، سیستم هواساز مرکزی آن ممکن است، گرمایش، سرمایش، تهویه، ایجاد رطوبت اضطراری و سایر موارد را فراهم کند. به جهت کانال هایی که به صورت افقی در سقف ساختمان ها تعبیه می شوند و دهانه انشعاب هم به واسطه سقف کاذب بیرون می شوند از روزنه سقفی هوا به کارگیری می شود. دریچه سقفی چهارطرفه از پرکاربردترین روزنه های سقفی می باشد.این دسته دریچه سقفی سازه به ساختارِ متقارنِ خویش باعثِ تعدیلِ پرتابِ هوا به تمامی جهاتِ روزنه می شود. به علت توزیع گوناگون هوا و طول پرتاب متعدد در دبی ثابت، همین گونه روزنه ها در دو دسته تخت و پر رنگ ایجاد می شوند. روزنه تنظیم هوا ی سقفیِ چندطرفه در سیستم های رفت و برگشت هوا به طور هم زمان قابل به کار گیری می باشد. درصورتیکه روزنه هوای سقفیِ چندطرفه در سیستم رفتِ هوا بکار رفته باشد نیز بصورت بادمپر و نیز بصورت فارغ از دمپر قابل استعمال می باشد. اما چنانچه در سیستم بازگشت هوا بکار رود لزوماً نیازی به کاربردِ دمپر در ساختار روزنه نیست. جهتِ تنظیمِ میزان هوای عبوری از دریچه تهیه و تنظیم هوا، از تیغه های موازی که توسط یک اهرم که بر روی نمای روزنه هوا تعبیه شده، بعنوان دمپر استعمال می شود. پره های دمپر بصورت افقی در پشت دریچه، و پره های عمودی روی کادر حیاتی روزنه سبب می شود که هوای باطن شبکه به هر طرف که نیاز باشد سوق‌دهی شود. روزنه تنظیم هوای آلومینیومی طرح جدید، بوسیله پیچ مستقیماً بر روی دیوار قابل کارگزاری می باشد. روزنه های سقفی به ترتیبی در سقف کارگزاشتن می شوند که هوا را به طور متوازن توزیع نمایند. درصورتیکه بخواهیم دریچه تهیه هوای سقفیِ دیگری نام ببریم می توان به روزنه هوای سقفیِ مشبک اشاره نمود. در ارتفاعات کمتر از 4 متر، قابل استعمال هستند و هوای مطبوع و دلپذیری را در اختیار محفظه دریچه سقفی تهویه قرار می دهند. نام این روزنه دارای الهام از دسته تابش اشعه های خورشید گزینش شده دریچه سقفی تهویه است. تمامِ انواعِ دریچه سقفی به وسیلهیک باکس هوا یا این که طوقهای به لاین اهمیت هوا متصل میگردند و وظیفه هوارسانی را به عهده می گیرند. دریچه تنظیم هوای بازگشت پادری (لوورهای پادری) برای تولید رابطه فی مابین محفظه خارج و داخل و به منظور مهیا آوردن قابلیت جریان هوا از یک محیط به محیط دیگر استفاده میشود.

ایندکسر