کلیه نوشته حیاتی نوشته می بايست اهمیت شماره برگه (در پايين و مرکز صفحه) باشد. حداقل 80 درصد مقالات بایستی یا این که اهمیت کد DOI یا این که کد پابمد PMID و یا این که هر دو مورد را داشته باشند. در صورت به کارگیری از منابع فارسی از مقالاتی اصلی کد DOI به کارگیری نمایید. بحث: در همین بخش ابتدا یافته های اصلی و کلیدی مطالعه ذکر و سپس با مطالعات دیگر مقایسه شده، شباهت ها و تفاوت ها بیان شود. مشاجره می بایست حاوی عده بندی و عاقبت گیری از یافتهها در راستای چگونگی جواب به اهداف یا سؤالهای پژوهش باشد و در ارائه آن به همین نکات توجه شود: 1 – در مطالعات یه خرده این توده بندی بدون بیان و تکرار یافتههای عددی و آماری باشد. 2- بعد از آن طبقات, مفاهیم یا درونمایه های دارای اساسی تحت مجموعه آنان به همپا نقل قولهای مستقیم مشارکت کنندگان یا دادههای اول ثبت شده بیان و تفسیر دیتا شوند. مطالب جدول ها، رخ ها و نمودارها نباید به طور کامل در متن تکرار شود و کافی هست شماره جدول، رخ یا نمودار در متن اشاره شود. همچنین اگر حمایت مالی به جهت این مقاله از جایی اخذ شده میباشد بایستی در همین بخش ذکر گردد. 4- اگر مطالعهای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافتهها را در رابطه کلیدی آن هم تعبیر نماید. چنانچه نویسندگان کد اخلاق برای مقاله خود اخذ کرده اند مطلقا در یک جمله آن را در همین بخش نیز ذکر کنند. همینطور کلیه کمپانی کنندگان در همین مطالعه فرم رضایت نامه شرکت در همین مطالعه را مالامال کرده و همه مقاصد مطالعه برای کمپانی کنندگان به طور کامل توضیح دیتا شده است. یافته ها نشان اعطا کرد که فرآیند نشر مقاله های ممیزی دانش در نوسان بوده و بیشترین گرایش موضوعات آنان مربوط به به دست آوردن و کار مالی، مدیریت، علم داده ها و کتابداری و پزشکی عمومی داخلی هست و تعداد استنادهای محلی کشورها، سازمانها، نویسندگان، مجله ها و موضوعات نسبت به استنادهای جهانی شان مضاعف تحت است. اگر از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد دانلود نوشته جامعه شناسی لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر