زمین اولین قاره های خود را بلعید که آنها تازه نوزاد بودندچه زمانی زمین یک مطالعه جدید نشان می دهد که این فقط کمی جوان بود ، بسیاری از قاره های جدید را به دنیا آورد – سپس آنها را بلعید و فقط چند رد از خود باقی گذاشت.

مطالعه جدید نشان می دهد که این قاره های اول توانایی زندگی سریع و مرگ جوان را دارند ، اما از این طریق راه را برای قاره های جامد هموار می کنند که در نهایت منجر به ظهور تکتونیک صفحه ای می شود.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*