فیزیکدانان می توانند “غیرممکن” را انجام دهند: ایجاد و از بین بردن میدان های مغناطیسیدانشمندان راهی برای ایجاد و از بین بردن میدان های مغناطیسی از دور ابداع کرده اند.

این روش شامل جریان الکتریکی از طریق آرایش خاص سیمها برای ایجاد است میدان مغناطیسی به نظر می رسد این از منبع دیگری آمده باشد. این توهم کاربردهای واقعی دارد: داروی سرطانی را تصور کنید که می تواند از طریق کپسول های ساخته شده از نانوذرات مغناطیسی به تومور در اعماق بدن منتقل شود. چسباندن آهنربا به تومور برای هدایت نانوذرات در مسیر آنها ممکن نیست ، اما اگر می توانید یک میدان مغناطیسی خارج از بدن ایجاد کنید که دقیقاً مرکز آن تومور باشد ، می توانید دارو را بدون یک روش تهاجمی تحویل دهید.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید