[ad_1]

دو نوع قارچ که به تازگی کشف شده اند ، عملکرد مشابه ترسناکی دارند: آنها مگس ها را زنده می خورند و از آنها برای پرتاب اسپور به سوی قربانیان جدید استفاده می کنند.

گونه های مرتبط ، استرینگ ولسی تیگرینا و Strongwellsea acerosa، به گونه های مگس حمله کنید Coenosia tigrina و هموزي بيضه هاکه مانند مگس های خانگی معمولی به نظر می رسند اما پس از حمله توسط قارچ دچار یک تغییر وحشتناک می شوند. قارچ یک یا چند سوراخ در شکم مگس ها می خورد و سپس توده هایی از هاگ نارنجی تولید می کند که با افتادن از سوراخ ها گسترش می یابد.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر