قفل انبار بزرگ متان در زیر قطب شمال را می توان توسط ماه باز کرد


یک مطالعه جدید نشان داده است که ماه می تواند میزان آزاد شدن متان از بستر اقیانوس منجمد شمالی را تحت تأثیر قرار دهد.

جزر و مدی که توسط آن کنترل می شود ماه، بر میزان آزاد شدن متان از لجن بستر دریا تأثیر می گذارد: جزر و مد کم به معنای فشار کمتر و متان بیشتر است ، در حالی که جزر و مد زیاد باعث ایجاد فشار بیشتر و در نتیجه انتشار متان کمتر می شود.


منبع: khabar-mojo.ir

دیدگاهتان را بنویسید