[ad_1]

یک مطالعه جدید نشان داده است که ماه می تواند میزان آزاد شدن متان از بستر اقیانوس منجمد شمالی را تحت تأثیر قرار دهد.

جزر و مدی که توسط آن کنترل می شود ماه، بر میزان آزاد شدن متان از لجن بستر دریا تأثیر می گذارد: جزر و مد کم به معنای فشار کمتر و متان بیشتر است ، در حالی که جزر و مد زیاد باعث ایجاد فشار بیشتر و در نتیجه انتشار متان کمتر می شود.

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir

ایندکسر