همین ماده، تحریک پذیری یه خرده برای پوست داشت، تقریبا در آب محلول بود و موجب ضخامت اندکی در بافت محصولات شوینده آرایشی میشد. اصلی این حال تماس طولانی مدت ما اساسی سدیم لوریل اتر سولفات غلیظ ممکن میباشد سبب تحریک پوست شود. دلیل این که این ادغام در شامپوها گنجانده شده است، از بین بردن چربی میباشد که به طور طبیعی به وسیله مو و پوست سر شما ایجاد می شود و به تیتر سبوم شناخته میشود. همین ماده مناسب است، و به راحتی در دسترس قرار دارد، به این ترتیب بوسیله ایجاد کنندگان به راحتی مورد استعمال قرار میگیرد. همین ماده در اکثری از محصولات حفظ فردی و محافظت از منزل مانند شامپو، ژل شستشوی صورت، شستشوی ظرف، مواد شوینده مایع و شستشوی دست گزینه به کارگیری قرار می گیرد. SLS مهم اثرگذاری بر روی مولکولهای تن و پروتئینها، ازطریق تشکیل پل شیمیایی دربین بخشهای محلول در چربی و محلول در آب سبب ساز می گردد که نیروهای آیتم نیاز هیدروفوبیک به جهت مراقبت ساختار پروتئین و مولکول فرو بریزند و این پروسه غیرقابل بازگشت ساختار سدیم لوریل سولفات است. SDS با واکنش دادن لوریل الکل با گاز سولفور تری اکسید، oleum یا اسید کلرور سولفوریک برای تولید هیدروژن لوریل سولفات سنتز میشود. در پیشین سدیم لوریل سولفات شوینده کلیدی شامپو بود البته حلالیت یه خرده داشته (به علت وجود ترکیبات معدنی حاصل از فرآیند کلروسولفونیک اسید) و جهت ایجاد محلولی شفاف، به آلکانول آمیدها (کوکو منو اتانول آمید اهمیت % 10-15) یا گلیکول ها نیاز بوده است. که سورفکتانت اهمیت شامپو به حساب می آید. چگونی عملکرد هیدروتروپ ها هیدروتروپ ها شبیه سورفکتانت هایی که اهمیت دو سر هستند یک سر قطبی (هیدروتروپ) و سر غیر قطبی (هیدروفوبیک) دارند، هستند.  بعضا از سورفکتانت ها مثل سدیم لوریل اتر سولفات که اصطلاح تجاری آن تگزاپون است، در ترکیب بخش اعظمی از محصولات پاک کننده آرایشی بهداشتی نظیر شامپوها و لوسیون ها به کارگیری می شود. SLS یک ماده کف کننده مفید است، در همگی موردها از تمیز کننده های کف گرفته تا شامپوها استفاده می شود. تگزاپون، سدیم لوریل اتر سولفات (Sodium laureth sulfate) یا این که SLES، در اکثری از شویندههای خانگی و محصولات بهداشتی و تمیز کننده وجود دارد.

ایندکسر