مدیریت سبد پروژه یا پروتفولیو که البته انقدر اسمش دشوار میباشد که در خانه ppm صدایش میکند، چیزی شبیه به همین مثال ماست. اما باز جایی عمل همین رئیس پروژه دشوار میشود که مجبور است اهمیت بودجهای محدود به سراغ پروژهها برود، خب حالا بایستی چه فعالیت کرد؟ یکی از دیگر از ویژگیهای کلیدی این جور رئیس پروژه قابلاندازهگیری بودن فعالیتها هست که البته مقیاس و دسته اندازهگیری هم بوسیله مدیریت پروژه مشخص و معلوم میشود. استارتاپها و به دست آوردن و کارهای کوچک، همان کارهای نوپایی بودند که بخش اعظمی از جوانها و فارغالتحصیلان دانشگاهی را دنبال خودشان کشاندند. رئیس کوچولو پاسخ بخشید که مهارت مدیر پروژههای ریز هست و از دل استارتاپها و به دست آوردن و کارهای کوچک بیرون آمدهاست. همین مدل مدیریت پروژه معمولا به جهت به دست آوردن و کارهای پویا که هر روز در هم اکنون تغییر هستند، بسیار کاربرد داراست مثلا درصورتیکه قرار هست مدیریت پروژهای در حوزهی IT بشوید، گذراندن همین زمان برایتان کمککننده خواهد بود. برای همین این جور مدیریت، برای کسب و کارهایی که در حالا پرورش هستند اما منابع محدودی دارند و دوست دارا هستند خیلی زود وارد بازارهای تبارک بشوند، فراوان مطلوب است. از آنجایی که تمرکز شرکت بر بر روی مورد قضیه پروژه هاست، این پروژه ها اصلی سرعت اجرای بالا، هزینه های کاهش و تدارکات مناسبتر اهمیت میزان مرغوب بودن تر انجام خواهد شد. طبیعتا همین مورد قضیه بر میزان دارایی و زمانبندی اجرای پروژه اثر گذار خواهد بود. البته نظر ما این میباشد که به جای گذراندن دورهها و کارگاههای متعدد به سراغ یک دوره مدیریت پروژه جامع بروید. در نهایت و بعد از گذراندن همین دوره، متخصص با شخصیت می تواند در آزمونهایی کمپانی نماید و مدرک pmp یا مدیر پروژهی حرفهای را دریافت کند. در انتخاب استاندارد موردنظر ضروری است مدل پروژه ، محفظه اجرا و حیث مشتریان و حامیان پروژه را درنظر گرفت و اهمیت مدیرانی كه پیش از همین پروژهای شبیه را رئیس كردهاند ، مشورت نمود . از آنجایی که اروپاییها آبشان در همین یک زمینه حیاتی آمریکاییها تو یک جوب نمیرفت، تصمیم گرفتند بر مبنا قواعد و قوانین خودشان دورههای مدیر پروژه را تعریف و تمجید نمایند و نام گواهی انتها دورهشان را نیز گذاشتند prince2. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی پروژه دانشجویی تولید ماکت وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر