25) سرعت در تهیه، تنظیم و تکثیر خبرها را هیچ زمان فراموش نکنید. 9) چارچوب کلی خبر را به رخ سطح ای بیان کنید و فقط به زوایا یا این که موادتشکیل دهنده خاصی از خبر تکیه نکنید. 7) بر روی موضوع و موادتشکیل دهنده خبری تکیه نمایید و هیچ زمان وحدت موضوعی خبر را فراموش نکنید. خبر‌ها و گزارش های خبری باید برخوردار از عناصری باشد که به آن ها عنصرها خبری می گویند. اخباری که در برگیرنده موادسازنده ششگانه خبری نیستند به لحاظ محتوا و غنای خبری و نگارش ناقص بوده و برخوردار از کاستی های ساختاری اند. قیمت های خبری به خبر‌ها شکل می دهند و عناصر خبری خبر ها را به اکران می گذارند. 19) پاراگراف بندی مناسب و غربت از اطناب در پاراگراف نویسی را رعایت کنید. 23) رعایت اصول عدد نویسی در خبر (بهتر میباشد ارقام را به رخ حروفی بنویسید مثل 2 میلیون و 300 و 50 هزار نفر). همین بازی بعد از مدتها قرار می باشد کلیدی حضور تماشاگران به خصوص ۲۰۰۰ تماشاگر زن برگزار شده. حضور ۱۰۰ درصدی کارمندان در پایتخت قرمز/هیچ دستورالعملی نیست! مراد از «کی» در واقع زمانه وقوع اتفاق افتاد و توجه به عنصر وقتی خبر است. گفتنی است، طرح ایجاد 5 مجتمع بزرگ ایجاد فن ای فناوری از پیشنهادهای رئیس جهاددانشگاهی می باشد که طی تماشا رییس جمهور از دستاوردهای همین نهاد مطرح شده بود. اکنون که دولت دست خودتان است چه میکنید؟ به گزارش ارتباط ها عمومی جهاددانشگاهی، دکتر معالج حمیدرضا طیبی در جلوس کرد خبری سی و پنج‌مین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی که صبح امروز (12مرداد) در دفتر کار مرکزی این ارگان برگزار شد، ضمن ارایه گزارشی از کارایی این نهاد، افزود: زمینههای فعالیت همین مجتمعها در حوزههای الکترونیک و الکترومکانیک، شیمی، پتروشیمی و آگرو شیمی، فناوریهای دارویی، کشاورزی و آب شیرینکنها و تجهیزات مدرن آب پاشی است. رییس جهاد دانشگاهی دارای ابلاغ این که 20 % منابع اعتباری همین نهاد از طرز بودجههای دولتی تأمین میشود، خاطرنشان کرد: ما در تلاش هستیم که کمبود اعتبارات خویش را در قالب امضای قراردادهای صنعتی تامین کنیم. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت اخبار تکنولوژی غی.

ایندکسر