وی اهمیت اشاره به افزایش نرخ ارز و اثر گذاری آن بر تورم گفت: درحال حاضر حیاتی وجود آنکه در سال گذشته بیشترین تورم تاریخ سرزمین را داشتیم اما روند به سمت بهبود میباشد و اینکه تورم نقطه به نقطه در حالا کاهش است یعنی ما تورم را داریم اما شرایط در حالا خوب تر شدن است. وی خاطرنشان کرد: این آمارها نشان می دهد که وضعیت اقتصادی به سمت خوبتر شدن پیش میرود اما رشد اقتصادی اهمیت رویش اقتصادی مورد لحاظ ما مسافت دارد. بودجه بدون کسری کمک می کند به این که تورم به سمت کاهش حرکت کند. صالحآبادی اساسی بیان اینکه در سال روان در بخش صادرات غیر نفتی پرورش داشتیم گفت: در سامانه نیما ۲۳ میلیارد دلار عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی داشتیم که نسبت به سال پیشین ۶۷ % رشد داشته و در بازار متشکل ارزی ۱.۵ میلیارد دلارعرضه ارز داشتیم که نسبت به پارسال ۲۷۴ % رشد داشته است. رئیس کل خزانه مرکزی ادامه داد: اینکه صادرات غیرنفتی خوبتر شده یعنی هم حجم و هم قیمت آن افزایش یافته و در مشاجره مدنی هم همینطور بوده و نیز حجم صادرات نفت و فرآوردهها بیشتر شده و هم ارزش آن رشد داشته خرید ورق آهن روغنی در اصفهان است. رئیس تمام خزانه مرکزی تاکید کرد: در مشاجره تامین ارز، در ۹ ماهه امسال حدود ۴۰ میلیارد دلار چه در نیما و چه در زمینه کالاهای حیاتی تامین ارز داشتیم که نسبت به سال گذشته رویش دوچندان لطف داشته است و پیش بینی می‌کنیم که تا انتها سال دربین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار تامین ارز انجام خواهد شد که نسبت به سال پیشین حالت مضاعف خوبی است. رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به تشریح کارایی سامانه نیما پرداخت و گفت: برای واردات مرزو بوم از بازار حوالجات ارزی یا سامانه نیما استعمال میگردد که در آن زمینه هم ثبات لطف داشتهایم، عرضه و تقاضا در این سامانه متعادل بوده و خوشبختانه در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تمنا بوده می باشد که این هم در واقع بر تورم میهن موءثر است. صالح آبادی یادآور شد: همین مقدار تامین ارز مرتبط با کالاهای اهمیت و غیر کلیدی است، به این معنی که هر جور نیاز ارزی که وجود داراست که گزیده از آن مربوط به کالاهای حیاتی است و گزیده نیز به بقیه کالاها مربوط میشود. پارسا آبادی تصریح کرد: یکی از از عارضه ها تورمهای بالا در اقتصاد ما به کسری میزان دارایی دولت برمی گردد. صالح روستا ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که برنامه ریزی کرده و کلیدی جدیت دنبال خوا هیم کرد، ارتقای کفایت سرمایه بانکها به جهت بهبود شرایط آن‌ها است. اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها بسیار عمده در گزینه ورق آهن معمولی لطفا به تماشا از وب وب سایت ما.

ایندکسر