دارای توجه به این که کپسول ها معمولا به طور کامل خالی نمیشوند و حدود بیست درصد در روزگار بده بستان اکسیژن دارند که بایستی از میزان بدست آمده قلیل گردند که در اینجا مخزن 8 تنی سفارش میشود. اکسیژن بهعنوان یک ماده آرامشبخش ، سوابق به کارگیری دارااست که تا زمانه حالا هم ادامه دارااست و بارهای اکسیژن در مهمانیها و مجالس امروزی وجود دارد. در صنعت های شیمیایی و نفتی، از اکسیژن به تیتر یک ماده اول برای واکنش دارای مواد هیدروکربنی و تولید مواد شیمیایی مانند الکل ها و آلدئیدها به کارگیری می شود. که حساس مواد دیگر واکنش دیتا و موجب فرسایش می شوند و بعضاً ممکن می باشد گازهای سمی نیز تولید نمایند. علاوه بر این، تولیدکنندگان نقص‌ کمبود سیلندر اکسیژن نیز دارند برای نمونه سیلند 40 لیتری و 10 لیتری موجود نیست. مولکول اکسیژن دو تائی O22 نیز شناخته شده ، که جزء مقداری از اکسیژن مایع را تشکیل میدهد. در پالایشگاهها از اکسیژن مایع برای غنی سازی هوای ورودی به فرایندها به کار گیری شده که منجر افزایش ظرفیت فرایندها میشود. هنگام به کار گیری از مخزن گاز اکسیژن بایستی از تجهیزات به خصوص آن استعمال کنید و پس از انتها عمل شیر آن را ببندید و هنگامی که کپسول خالی می شود، مخزن حفظ اکسیژن را در جایی خنک قرار فشار اکسیژن مایع بدهید. مخزن اکسیژن پزشکی به تجهیزات و ابزار های مخصوصی نیاز دارد. همینطور امکان واکنش احتراقی زمان تماس مخازن حاوی اکسیژن با مواد ناسازگار وجود دارد. خیلی از فلزات نظیر آهن با اتم اکسژن لینک برقرار میکنند: اکسید آهن(Fe2O3). اکسیژن در دما و فشار استاندارد بهصورت گاز میباشد که حاوی دو اتم اکسیژن به فرمول شیمیایی O2 میباشد. اپوکسیدها و اترها موادی هستند که در آن اتم اکسیژن چکیده از یک رینگ سهاتمی هستند. رادیکالهای اکسیژن مثل کلراتها ، پرکلراتها ، کروماتها ، دیکروماتها ، مالامال منگناتها ، نیتراتها ، اکسید کننده های توانا میباشند. دریافتیم که در دستگاه های اکسیژن ساز گاز اکسیژن به چه صورت ایجاد میشود. اکسیژن سه ایزوتوپ استوار و روستا ایزوتوپ رادیو اکتیو دارد.

ایندکسر