برخلاف خیال عموم مهریه فقط در دوران جدایی مطالبه نمی شود بلکه می توان آن را در طول زندگی و نیز طی شرایطی پس از جدایی و حتی پس از فوت زوج مطالبه کرد و این بدان معنا وجود ندارد که حتماً اختلافی میان زوجین وجود دارد. قانونگذار مقرر داشته میباشد که در رخ وجود سرمایه و اموال زوج به غیر از مواقعی که به عنوان استثنا در قانون لحاظ شده هست ( نظیر خانه ای که مرد در آن سکونت داراست و …) میزان مهریه اهمیتی ندارد و وصول مهریه از اموال مربوطه مرد انجام میپذیرد. درصورتیکه مرد و زنی که در عقد دائم میباشند با یکدیگر تصمیم به جدایی بگیرند، می توانند از طریق جدایی توافقی از یکدیگر جدا شوند. در اکثری از مورد ها زن فقط در صورتی میتواند مهریهی خویش را به اجرا بگذارد که مدت دوران مشخصی از تاریخ عقد قبلی باشد. گذشته از مسالهی حقوقی، باید در لحاظ داشت که بسیاری از مردها مطالبهی مهریه را انتها شیوه زندگی تلقی می کنند و همین درخواست زن ممکن می باشد باعث به کدورت و تزلزل نهاد خانواده شود. در واقع مهریه معنای صداق ( صداقت و راستی ) و نشان دهنده صداقت مرد نسبت به همسر خویش است. چنانچه مرد اموالی داشته باشد نماینده قانونی سریعا آنها را توقیف می کند. در رخ عدم پرداخت مهریه از طرف مرد، وکیل می تواند سریعا حکم جلب مرد را بگیرد. اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که از نماینده قانونی مهریه و جدایی سوال داشته و یا نیاز به مشاوره دارید، در انتهای مطلب سوال خویش را مطرح فرمایید تا کارشناسان حقوقی تیم سریعا به شما پاسخ دهند. در پاره ای موارد زوج برای رهایی از پرداخت مهریه ممکن است دست نوشته یا این که سندی را ارائه نماید تا اثبات نماید که مثلا مهریه را پیش از این پرداخت کرده است یا این که زوجه مهریه خویش را بخشیده است. ولی در بیشتر موردها این چنین نمیباشد و شوهر خویش در جلسه رسیدگی اقرار می نماید که مهریه را پرداخت نکرده است. زوجین در همین جلسه شرکت می نمایند و دادگاه پس از رسیدگی اساسا زوج «شوهر» را به پرداخت مهریه محکوم می نماید. همانطور که در بالا ذکر کردیم، وقتی که مهریه عندالاستطاعه است، فرض می شود که مرد بضاعت مالی پرداخت تمام مهریه همسرش را بصورت یکجا ندارد و اثبات مغایر همین مسئله بر عهده زوجه است. غالبا در عقدنامه اشخاص در 99% مواقع گونه مهریه عندالمطالبه ذکر میشود، به معنی اینکه هر زمانه که زن التماس مهریه را کرد مرد می بایست بپردازد و در صورتی که اقتدار مالی پرداخت نداشته باشد باید خود مرد این مورد قضیه را به دادگاه اثبات کند. در اینجا عمده به باز‌نگری وب سایت وکیل مهریه خوب در تهران.

ایندکسر