[ad_1]

یک سگ بعد از ظهر در کف اتاق نشیمن خروپف می کند. والورها تعلل در ساحل. شیرها دراز شده سرنگتی. آ اسب ابی چرت زدن روی گل و لای.

این صحنه های غم انگیز می تواند مردم را به فکر فرو برد که چرا این پستانداران دیگر بیش از انسانها می خوابند. آیا آنها واقعاً به خواب بیشتری احتیاج دارند؟ آیا آنها فقط می توانند بخوابند؟ آیا مردم نیاز به خواب بیشتر دارند؟

[ad_2]

منبع: khabar-mojo.ir